Algemene voorwaarden

 1. Defnities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Zekerzon
  Zekerzon is een gedeponeerde handelsnaam van Huurdezon holding BV, gevestigd te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72689668.

  Klant
  Een natuurlijk- of rechtspersoon met wie Zekerzon een Overeenkomst aangaat.

  Overeenkomst
  Het contract tussen Zekerzon en de Klant over de koop en levering van het Product en de eventuele Installatie.

  Product
  Zonnepanelen en/of andere bijbehorende zaken, zoals omvormer, bekabeling en montagemateriaal. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


 1. Artikel 1. Offerte en overeenkomst
  Alle offertes van Zekerzon zijn vrijblijvend. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 14 dagen na ontvangst van de offerte geldig.
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zekerzon een door de Klant digitaal ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge overeenkomst ontvangt en deze vervolgens schriftelijk accepteert.
  2. De Klant heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
  3. Zekerzon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die Klant verstrekt, zoals bouwtekeningen, gegevens over het energieverbruik en foto’s van een dak of een installatie.
  4. Alle aannames die de Klant doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Klant. Zekerzon is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van Klant.


 2. Artikel 2. Prijs en product
  1. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopsprijs die Zekerzon aan haar leveranciers van Producten betaalt stijgt, dan heeft Zekerzon het recht om de met Klant in de Overeenkomst vastgelegde verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat overeenkomt met de verhoging die Zekerzon aan haar leveranciers dient te betalen
  2. Als toepassing van artikel leidt tot een prijsverhoging, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, binnen 14 dagen nadat Zekerzon schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.
  3. Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Zekerzon gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.
  4. Bij eventuele wijzigingen in het wettelijke Btw-tarief zal Zekerzon de koopsom inclusief BTW dienovereenkomstig aanpassen.


 3. Artikel 3. Installatie
  1. Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Zekerzon, volgens de geldende voorschriften en de door Zekerzon gestelde normen.
  2. Het zonne-energie systeem wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Zekerzon het zonne-energie systeem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur een digitaal opleverformulier.
  3. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op het overeengekomen installatie datum en tijdstip kan worden uitgevoerd waarbij de Klant ervoor zorgt dat: a) de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport; b) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd c) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen; d) eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen
  4. De Klant is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door: a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; b) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht; c) ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of d) ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden). 4.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.
  5. Bij oplevering controleert de Klant de installatie. De Klant accepteert de oplevering door het ondertekenen van het opleverformulier.
  6. Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Zekerzon haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te brengen. Mocht dat niet lukken dan voert Zekerzon gedurende maximaal een uur na oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst.


 4. Artikel 4. Betaling en eigendomsoverdracht
  1. In geval van het uitblijven van tijdige betaling behoudt Zekerzon het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.
  2. Klant heeft geen recht op verrekening van aan Zekerzon verschuldigde bedragen, indien Zekerzon op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.
  3. De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Zekerzon. Bij onvolledige betaling houdt Zekerzon het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.


 5. Artikel 5. Garanties en aansprakelijkheid
  1. Installatiegarantie: 10 jaar garantie op alle werkzaamheden welke te maken hebben met de complete installatie en oplevering van het zonne-energie systeem.
  2. Product garantie op de correcte werking van de onderdelen van het zonne-energie systeem (zonnepanelen, omvormer en montagemateriaal). Deze garantie betreft de fabrieksgarantie en blijft beperkt tot de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant.
  3. Garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals, maar niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
  4. Zekerzon is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of voor gemiste opbrengst in geval van storingen of defecten.
  5. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Zekerzon enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout door haar of haar onderaannemer(s).
  6. Eventuele schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade, schriftelijk aan Zekerzon te worden gemeld.


 6. Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht./li>
  2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam


 7. Artikel 7. Slotbepalingen
  1. Zekerzon heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
  2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 mei 2022 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Binnen 2 minuten afgerond!

Gratis dakscan

Doorloop de stappen en ontdek wat jouw dak op kan leveren met de zonnepanelen van Zekerzon!

Laten we verder gaan

Wat is je energie verbruik?

Laten we verder gaan

Wat zijn je gegevens?

De resultaten staan voor je klaar. Benieuwd naar wat zonnepanelen jou opleveren? Vul onderstaande gegevens in om je aanvraag af te ronden.

Resultaat

Je hebt de dakscan afgerond!

We nemen spoedig mogelijk contact met je op!

Dakscan afgerond!

Bedankt voor je offerte aanvraag bij Zekerzon!

Een mooie eerste stap naar het duurzaam opwekken van jouw eigen stroom. Onze adviseurs bekijken de resultaten en analyseren jouw specifieke situatie.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een offerte op maat. Houd je mail en je telefoon in de gaten!